Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

SẮC NHỚ HOẠ THƠ PHAN TRẦN
THU TÀN
Úa  úa vàng vàng,  lá hát ru,
Hiu hiu  nhẹ nhẹ,  gió vi vu.
Mây mây nước nuớc,  nhìn ngây ngất,
Khói khói  sương sương, phủ mịt mù.
Nhớ nhớ quên quên, ngày lửa hạ,
Yêu yêu mến mến, sóng  tình thu.
Bay bay lượn lượn, chim về tổ,
Mặc mặc trầm trầm, chốn tịch u.
(Phantran) SẮC NHỚ
Xa xa vẳng vẳng vọng lời ru
Mộng mộng mơ mơ nhớ gió vu
Vấn vấn vương vương khung trời củ
Thương thương luyến luyến áng mây mù
Hanh hanh nắng nắng màu ve hạ
Lạnh lạnh mưa mưa sắc bướm thu
lá lá trôi trôi dòng lặng lẽ
Lơ lơ lững lững suối âm u
Ngoctuyencp